Та бүхнийг урьж байна

            1.Бакалаврын зэрэг олгох сургалт

 1.Нягтлан бодох бүртгэл ,өдөр,орой

 2.Бизнесийн  менежмент

 3. Аялал жуулчлалын менежмент

4. Мал эмнэл зүй

             2.Дипломын боловсрол олгох сургалт

1.Малын бага эмч  3 жил

             3.Мэргэжлийн боловсрол сургалт:

1.Жимс жимсгэний аж ахуй 1 жил

2.Санитар  1 жил

3..Санхүүгийн бүртгэл тооцооны ажилтан 1 жил

4.Зочид буудал жуулчны баазын үйлчилгээний ажилтан  1 жил

5.Сүү,сүүн бүтээгдэхүүний технологийн ажилтан 1 жил

6..Фермерийн аж ахуй эрхлэгч 1 жил

         4.Ерөнхий боловсролын сургалт:

 1.Ерөнхий боловсролын 9-12 ангиуд