БАГШИЙН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ

     Хөдөлмөрийн гэрээг нэг талаас  Гурвантамир коллеж  (цаашид ГТК гэнэ) нөгөө талаас…………………………овогтой…………………..  (багш буюу  та гэнэ ) - тай харилцан тохиролцож  Монгол улсын Хөдөлмөрийн хууль болон бусад хууль тогтоомж, ГТК -ийн дүрэм, дотоод журмыг үндэслэн дараах нөхцлөөр байгуулж байна.

1.Ерөнхий зүйл

Гэрээний нөхцлүүдийг ГТК -ийн дүрэм болон дотоод журмын хүрээнд байгуулна.

2.Хөдөлмөрийн гэрээний хүчинтэй болох

2.1 Гэрээ нь ГТК -ийн захирал баталснаар мөн тухайн багш зөвшөөрч гарын үсэг зурснаар    байгуулагдсанд тооцогдоно.

2.2  Гэрээ нь 20… оны ….-р сарын ….нээс 20… оны …-р сарын …. хүртэл хүчинтэй

3.Албан тушаал

3.1 Гэрээний хугацаанд таныг  ……………………………………….. тэнхимд

а…………………………………………….

б……………………………………………..

в……………………………………………..

г…………………………………………….

д……………………………………………..

е…………………………………………….

ё…………………………………………….

ж…………………………………………….. хичээлүүдийг заах багшаар томилов.

Хөдөлмөрийн гэрээ болон Хөлсөөр ажиллах гэрээг  ТАТАЖ АВАХ 

JoomShaper